Skip to content
Menu
Menu

Vereniging

Alle tuinders op ons complex zijn lid van ‘Tuinvereniging Oosterplas’. Behalve de tuinders, kunnen ook hun partners lid worden, net als tuinders die niet meer tuinieren, maar wel bij de vereniging betrokken willen blijven.
Deze ‘leden zonder tuin’ betalen, als ieder lid, contributie en hebben stemrecht in de ledenvergadering, zij betalen geen grondhuur. 

Het bestuur

Leden kiezen uit hun midden een bestuur. Het bestuur wil de leden de mogelijkheid bieden om met plezier te tuinieren en wil ons tuincomplex aantrekkelijk houden voor iedereen. Het bestuur probeert de voorwaarden daarvoor te realiseren. Denk daarbij aan contact met de gemeente, onderhoud en verbetering van het complex, bereikbaarheid, water, elektriciteit, verkoop van tuinbenodigdheden èn onderling contact en waardering. Het bestuur kan haar taken niet uitvoeren zonder de hulp van de leden. Voor een aantal zaken is door de ledenvergadering een commissie ingesteld, zoals voor de winkel, voor toezicht onderhoud tuinen, voor de exploitatie van de kantine en voor onderhoud van het gebouw. 

De vereniging stelt het zeer op prijs als je je als vrijwilliger wilt inzetten voor een incidentele klus, of meer structureel in het bestuur of een commissie.

Het bestuur 2023 bestaat uit: 

Wilma Buijs (voorzitter) tuin 74A,
tel. nr. 06 27890368

Jeanne van der Ven (secretaris) tuin 60,
tel. nr. 06 38900041

Harko van der Wal (penningmeester) tuin 123,
tel. nr. 06 50620591, Jan Neefs

 

De taken van het bestuur en de verplichtingen van de leden zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het privacy statement.

Het rekeningnummer van de vereniging is:
NL 04 INGB 0674840976 t.n.v. A.T.V. de Oosterplas.

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Privacy statement

De leden

  • Leden tuinieren op het terrein van Tuinvereniging Oosterplas naar eigen idee en inzicht, met inachtneming van de afgesproken regels.
  • Leden moeten zich houden aan de algemene voorwaarden voor het onderhoud van de tuin en opstallen, zoals die staat beschreven in het huishoudelijk reglement.
  • Leden zijn verplicht twee maal per jaar een ochtend te helpen bij onderhoud van het complex.
  • Leden wordt dringend gevraagd aanwezig te zijn bij de ledenvergaderingen in maart en november. Daar worden nieuwe plannen besproken en oplossingen gezocht voor problemen. Laat je stem horen! Dat kan natuurlijk ook op andere momenten. Heb je een leuk idee voor ons complex of voor de vereniging: overleg met één van de bestuursleden!
  • Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert, van gezamenlijk mest bestellen tot een excursie.
  • Leden krijgen regelmatig de Nieuwsbrief toegestuurd, waarin zij op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten.
  • Opzeggen van je tuin moet voor 1 november van het lopende jaar.

Contributie en tarieven
Borgsom
Sleutel
Interne wachtlijst

De commissies 

Onze vereniging heeft vier commissies met een speciale taak:

Winkelcommissie
Hilde Schouten (tuin 76) en de leden van de winkelcommissie zorgen voor in- en verkoop van zaden en tuinbenodigdheden.

Terreincommissie
Véronique Bosmans (tuin 126) samen met Govert Buijs (tuin 74A) zien toe op naleving van de voorschriften met betrekking tot onderhoud en inrichting van de tuinen en adviseert t.a.v. onderhoud van het complex.

Kantinecommissie
Sylvia Galiart  (kantinecommissie), beheert de kantine en organiseert activiteiten samen met de activiteitencommissie.

Technische commissie
Jan Spooren (tuin 66) onderhoudt het gebouw en geeft advies aan het bestuur bij technische vragen. 

EHBO
Gerda van Hirtum (tuin 15/16/17) en Hilde Schouten (tuin 76) zijn bedrijfshulpverlener. Professionele verbanddozen vind je in de winkel en in de kantine.

Vacatures 

Er is bij de vereniging een vacature. We zoeken bestuursleden ter ondersteuning van het Dagelijks Bestuur.